Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö: Timo Sinokki
Osoite: Kehräämöntie 7/Teknologiapuisto PL121, 87400 KAJAANI
Puhelin: 045 122 6719
Sähköpostiosoite: timo@sinokki.fi

Tietosuojavastaava

Timo Sinokki

Rekisterin nimi

Tmi Timo Sinokin asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on tuottaa isännöintisopimuksen mukaisia isännöintipalveluita sekä muita asumisen palveluita asiakastaloyhtiöille.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja kerätään asiakkaan tunnistamiseksi, vastike- ja vuokranvalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä asiakastaloyhtiöille hankittujen palvelujen järjestämisessä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakastaloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista: huoneistotiedot, asukkaiden etu- ja sukunimet, henkilötunnukset, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, muuttotiedot ja e-lasku- ja suoramaksutiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa:

muuton ja/tai osakekaupan yhteydessä suoraan uusilta asukkailta ja/tai osakkailta eri viestintävälineillä ja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille eri tehtävien hoitamista ja palveluntarjoamista varten lainsäädännön edellyttämällä tavalla:

yhtiön viralliset edustajat, huolto- ja perintäyhtiöt ja asukkaat, osakkaat, viranomaiset yms.
Yrityksen työntekijät pääsevät näkemään ko. tietoja omilta työasemiltaan.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Isännöintiyritys ei siirrä käsittelemiään henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin isännöintisopimuksen mukaisten velvoitteiden ja palveluiden täyttämiseksi on tarpeen. Palvelun päättyessä henkilötiedot luovutetaan asiakastaloyhtiölle sekä poistetaan isännöintiyrityksen järjestelmistä.

Profilointi

Henkilötiedoilla ei tehdä profilointia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Tmi Timo Sinokin käsittelemät henkilötiedot, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä, vaatia henkilötietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Tmi Timo Sinokin oikeutettu etu ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot- kohdan mukaisesti. Tmi Timo Sinokki voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Tmi Timo Sinokki voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Tmi Timo Sinokki ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietoturva/Suojaukset

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Magic Cloud Oy:n tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti. Tunnistus tapahtuu kuvallisella henkilökortilla.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tilanteiden muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.5.2018.